Om Anton Pedersens Æblesamling

logo AP-pomet

Det med æbler har en lang tradition såvel her som i andre dele af landet. Netop her er traditionen måske snarere skabt lidt på trods, idet vejrliget generelt set har skabt normen hos dele af befolkningen gennem årene, at det med frugttræer er vanskeligt i Vestjylland. Allerede i Frugtsortsundersøgelsen fra 1925 påpeges det, at der er et stort uudnyttet potentiale for æbledyrkning på denne egn.

Spøttrup 1
Spøttrup Borg

Men der er en lokalhistorie, der tilsiger, at man godt kan lægge et andet perspektiv på dette:
Spøttrup Borg, som blev bygget af bispen i Viborg i den katolske tid, ligger placeret netop her. Dermed har der i mere end 650 år været en slotshave med forskellige vækster – heriblandt en frugthave, som Slots- og ejendomsstyrelsen netop er ved i disse år at reetablere.

Ved statens overtagelse af Spøttrup Borg i 1937 etableres der 27 statshusmandsbrug – hver af disse overdrages en frugthave på ca. 1 tønde land placeret fysisk i samme område – kaldet ”Spøttrup Frugtkoloni”.
Disse skulle plantes til med frugttræer, og man skulle have en vis form for fælles drift. ”Anton Pedersens Æblesamling” er fysisk placeret i resterne af disse frugthaver, hvor en del af lodderne med randbevoksningen fortsat eksisterer, som de blev etableret i 1937.

 

Anton Pedersens æblesamling er et demonstrationsprojekt med flere formål.

Pometåbn maj 2009

Det er etableret på to jordlodder, som samlet dækker et område på ca. 1 ha. Det inddeles i to afsnit.

Afsnit 1:
Det omfatter selve ”genbanken” for de registrerede sorter. Grundet krav fra Direktoratet er der forlods prioriteret 45 sorter som efterfølgende skal vurderes af medarbejdere fra DBF-KU (Pometet) med baggrund i Anton Pedersens frugtsortsundersøgelse, ”Danmarks Frugtavl”. Der udvælges alene sorter, der kan vokse og bære frugt i kystnære egne i Vestjylland.
Det er aftalt
– at, udvælgelsen af sorter/arter foretages af Torben Toldam-Andersen, Maren Korsgaard og Claus G. Larsen fra Pometet på DBF-KU.
– at det forventes at Pometet kan levere podekviste eller kan anvise leverandører der kan levere flerårige træer .

Afsnit2:
Her indrettes et laboratorium til afprøvning af podninger fra eksisterende æbletræer i Vestjylland. Disse træer vil blive fundet gennem annoncering og anden form for publicering i forhold til ganske almindelige borgere dog med særlig fokus på den ældre del af befolkning i Vestjylland. Disse kontakter eksisterer i dag. Her vil der blive podet forskellige træer, og i et samarbejde med DBF-KU. Pometet vil sorterne blive forsøgt identificeret med de til lejligheden eksisterende muligheder.
Som grundlag for denne indsamling vil Anton Pedersens identifikationsskema fra frugtsortsundersøgelsen blive anvendt. Identifikationen vil ske på baggrund af eksisterende litteratur, Pometets medvirken, en ny nøgle, der er under udvikling på interskandinavisk niveau af bl. a. medarbejdere fra Pometet og offentliggøres i efteråret 2008 samt forhåbentlig på sigt genetiske undersøgelser.
Ambitionen er lokalt at få sikret Pometet som en lokal biologisk station. Arbejdsdelingen bliver:
– at, Vestsalling Podeklub forstår indsamlingen, podningerne og udplantningen.
– at Pometet hjælper med/forestår identifikationen.

 

Tilbage til Pometet i Rødding